11 sierpnia 2017

PRZETARG NA REALIZACJĘ INWESTYCJI CENTRUM HANDLOWE RYWAL IV W BIAŁEJ PODLASKIEJ


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY
INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
00-107 Warszawa, ul. Próżna 9
Adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska, tel./faks 083 342 55 52

Osoby do kontaktu:
Amelia Brandt
tel.: +48 885 118 112
e-mail: amelia.brandt@inbap.com

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa: Budowa budynku usługowo-handlowego z parkingiem podziemnym otwartym wraz z kompletną infrastrukturą techniczną w Białej Podlaskiej przy ulicy Narutowicza, na działkach ewidencyjnych nr: 3340/1, 3340/2, 3340/3, 3340/4, 3340/5, 3340/6, 3340/7 obręb 0001 oraz działkach sąsiednich powiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym 2297/1, 3342, 3339, 3461.

RODZAJ ZAMÓWIENIA
roboty budowlane

OPIS
Inwestycja polega na budowie trzykondygnacyjnego budynku usługowo-handlowego (jedna kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje nadziemne), z parkingiem podziemnym otwartym na 90 stanowisk wraz z kompletną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. przyłączami: elektroenergetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz dostosowaniem i modernizacją istniejącej stacji transformatorowej wraz z oświetleniem zewnętrznym., sieciami, kompletnym zagospodarowaniem terenu oraz z dojściami, dojazdami, placem i dojazdem dostawczym oraz zjazdami.
Powierzchnia zabudowy: ok. 3083,9 m²
Powierzchnia całkowita: ok. 9 113,10 m²
Kubatura: ok. 40 140,00 m3
Powierzchnia terenów utwardzonych: ok. 501,40 m2
Powierzchnia terenów zielonych: ok. 897,40 m2
Konstrukcja budynku: płytowo-słupowa w technologii żelbetowej monolitycznej,
Posadowienie obiektu: bezpośrednie na stopach i płycie fundamentowej.
Ściany zewnętrzne żelbetowe i murowane w technologii tradycyjnej, ściany wewnętrzne murowane i w systemie płyt gipsowo-kartonowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7 miesięcy

WARUNKI UDZIAŁU
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m²;
4) posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 500.000 zł.
• Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty;
3) wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m²);
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
6) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

PROCEDURA
W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty. Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia, szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie dokumentacji i pomocniczo kosztorysów ślepych przekazanych przez zamawiającego oraz terminem realizacji i terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej. Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie, poza wybranymi, lokali usługowo-handlowych.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.
Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.
Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.
Dostęp do dokumentacji budowlanej – przetargowej w wersji elektronicznej (projekt, przedmiary, dokumentacja formalno-prawna) można uzyskać, po wpłacie na rachunek Zamawiającego opłaty w wysokości 100 zł.
mBank – 45 1140 1010 0000 5429 9700 1008
Właściciel rachunku: INBAP FIZ Aktywów Niepublicznych
Adres: PRÓŻNA 9, 00-107 WARSZAWA
Tytułem: opłata za materiały przetargowe, Biała Podlaska Rywal IV