Obligacje II RP

Boks_OBLIGACJERPOkresem szczególnie interesującym w historii państwowych obligacji były czasy II Rzeczypospolitej. Państwo polskie potrzebowało wówczas dodatkowych środków do sprawnego funkcjonowania. Jednym ze źródeł pozyskiwania kapitału były emisje obligacji. W całym dwudziestoleciu międzywojennym Skarb Państwa wypuścił ponad czterdzieści pożyczek emisyjnych, w kraju i za granicą.

Dla naszej spółki Real Estate Inwestorbp obligacje II RP stanowią wartość kolekcjonerską.

Osoby zainteresowane kupnem lub sprzedażą przedwojennych papierów wierzycielskich wyemitowanych przez Skarb Państwa II RP, bądź wyemitowanych przed wojną przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Państwowy Bank Rolny i gwarantowanych przez Skarb Państwa II RP (obligacje, bony skarbowe, listy zastawne) oraz pragnące wymienić własne doświadczenia i informacje na temat przedwojennych papierów wierzycielskich Skarbu Państwa prosimy o kontakt z biurem:

tel./fax: (83) 342 55 52
e-mail: biuro@inbap.com